Firma Pål Hamre Elektronikk (PHE) - Salgs og leveringsbetingelser

tilbake

1. INNLEDNING
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom intet annet er avtalt skriftlig. Betingelsene gjelder ikke for salg til forbruker.

2.PRISER
Priser i ordrebekreftelser er basert på de leverandørpriser, gjeldende tollsatser, valutakurser og øvrige utgifter som gjelder bekreftelsesdatoen. I tilfelle disse endres har PHE  rett til justering. Alle priser er eksklusiv MVA og miljøgebyr, og fritt levert vår bedrift i Ringeriksveien 256, 1340 Skui.

3. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er i henhold til tilbud/faktura. Ved forsinket betaling beregnes renter etter gjellende lov om morarenter. Kontantrabatt gis ikke.

4. REKLAMASJONER / RETUR
Reklamasjoner vedrørende leveringen, kvalitet eller kvantitet som ikke faller inn under garanti, se pkt 5, må skje skriftlig innen 8 dager etter mottakelsen. Retur av varer aksepteres ikke uten skriftlig samtykke, og skjer for kjøperens regning og risiko.

5. GARANTI
Garanti gjelder i den utstrekning PHE er dekket av sine leverandørers garantibestemmelser. Under enhver omstendighet vil ikke garantien gjelde utover
2 år beregnet fra leveringstidspunktet.

6. MANGLER
Vil svarer ikke for feil oppstått gjennom uforsiktig eller unormal bruk, overbelastning, feil vedlikehold, reparasjon og endringer som ikke er foretatt av oss, eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll.. Forsendelse til og fra PHE foregår for kjøperens regning og risiko. PHE fraskriver seg erstatningsansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, med mindre PHE har utvist grov uaktsomhet. Ansvaret skal ikke under noen omstendighet overskride varens kostnad.

7. FORSIKRING OG RISIKO
Varen er å anse levert når den er overgitt til selvstendig transportør. Risikoen for salgsgjenstanden går over på kjøper når varen er levert. Fra leveringstidspunktet har kjøperen ansvaret for forsikringen av salgsgjenstanden, herunder transportforsikringen.

8. SALGSPANT
PHE har salgspant i de solgte varer inntil kjøpesummen i sin helhet med eventuelle tillegg er betalt, jfr. Pantelovens paragraf 3-14 følgende. Kjøperen skal holde varen forsvarlig forsikret. Kjøperen har ikke rett til å avhende eller pantsette varen før kjøpesummen er betalt. Ved brudd på denne regel trer PHE i sin helhet inn i de rettigheter og krav som kjøperen hat mottatt av tredjemann.

9. LEVERINGSTID
Den av oss oppgitte leveringstid er basert på vår leverandørs oppgave samt forsendelsestid. Spesiell forsendelse med flyfrakt eller annen dyrere forsendelsesmåte faktureres kjøper. Vi er uten ansvar hvis levering hindres av force majeure. PHE fraskriver seg erstatningsansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av forsinket levering, med mindre PHE har utvist grov uaktsomhet.

10. AVBESTILLING
Kundens rett til avbestilling kan bare godtas med PHE skriftlige samtykke.

11. TVISTER
Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale og derav følgende rettsforhold, skal avgjøres etter norsk rett ved de alminnelige domstolene.

Skui  Januar 2007

Tilbake